O nás
CZ > O nás > Organizace > Komunální svazy > Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe

Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe

Na české straně je Euroregion Elbe/Labe reprezentován Dobrovolným svazkem obcí Euroregionu Labe (EL). Členové EL jsou města a obce okresů Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice a Děčín.

Orgány EL:

Rada Euroregionu Labe

 • Úkoly Rady EL určují stanovy Dobrovolného svazku obcí EL
 • Rada EL rozhoduje v otázkách přeshraniční spolupráce

Členové Rady EL jsou zároveň členy společné Rady Euroregionu Elbe/Labe (EEL).

Rada EL byla zvolena na Sněmu EL dne 28.3.2019 a to ve složení:

Předseda Rady EL (zvolena na zasedání Rady EL dne 7.5.2019)

 • Mgr. Ing. Petr Nedvědický (primátor města Ústí nad Labem)

1. výkonný místopředseda

 • Ing. Petr Medáček, CSc. (starosta města Budyně nad Ohří)

2. místopředseda

 • Ing. Jiří Anděl, CSc. (náměstek primátora města Děčín)

Členové:

 • Ing. Josef Bíža - starosta Lázně Mšené
 • Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová - starostka města Bílina
 • Ing. Petr Pípal - starosta města Dubí
 • Pavel Urx - starosta města Benešov nad Ploučnicí
 • Lukas Wünsch - místostarosta města Litoměřice
 • Ing. Štěpánka Janstová - místostarostka obce Tisá
 • Robert Holec - starosta Dolní Poustevna
 • Ing. Jan Doubrava - starosta obce Telnice

Členové bez hlasovacího práva (jen hlas poradní):

 • Oto Neubauer (Kontrolní komise EL),
 • Mgr. Vladimír Lipský (ředitel Euroregionu Labe)

Usnesení ze zasedání Rady EL

Kontrolní komise

Mezi hlavní úkoly kontrolní komise patří:

 1. kontrola činnosti EL z hlediska dodržování právních předpisů, Stanov EL a dalších vnitřních předpisů EL přijatých na základě stanov a v pravomoci jednotlivých orgánů EL,
 2. kontrola hospodaření EL,
 3. posuzování činnosti EL z hlediska obecné hospodárnosti, dodržování dobrých mravů a zásad poctivého obchodního styku a udržování dobrého jména EL,
 4. plnění konkrétních kontrolních úkolů, zadaných Sněmem EL, popř. i Radou EL
 5. informování Sněmu EL formou výroční zprávy a dále dle potřeby a Rady EL průběžně o výsledcích své práce a navrhování přijetí přiměřených opatření orgánům EL
 6. stálé informování Rady EL o výsledcích vlastní činnosti a v případě nutnosti doporučení vhodných opatření orgánům EL

Členové KK:

 • Vladimír Šuma - předseda KK EL; místostarosta města Lovosice)
 • PhDr. Jiří Šiller  - místopředseda KK EL; místostarosta města Dubí)
 • Petr Kutina - starosta obce Petrovice
 • Václav doleček - starosta města Česká Kamenice

Smírčí komise

Smírčí komisi zřizuje Rada EL pro řešení jednotlivých případů vzniklých sporů mezi členy EL souvisejícími s činností EL nebo mezi účastníky Sněmu.

Smírčí komise se skládá z jednoho člena Rady EL a jednoho člena Kontrolní komise EL, se kterými sporné strany sporu souhlasí, a jednoho účastníka Sněmu EL, který není členem žádného orgánu EL, a na kterém se sporné strany shodnou.

Členové smírčí komise nesmějí v EL zastupovat člena, který je v hospodářském, administrativním a pod. vztahu s některou ze sporných stran a v příbuzenském vztahu s členy orgánů sporných stran resp. se spornými účastníky Sněmu EL

Sněm EL

Sněm EL se skládá ze statutárních zástupců všech řádných členů EL.

Členství v EL je dobrovolné. EL má členy řádné a čestné. Členem EL mohou být obec resp. město ležící uvnitř území základní působnosti EL, jejichž orgány členství v EL právoplatně schválí, a které se do EL písemně přihlásí a zavážou se dodržovat stanovy a usnesení orgánů EL.

Do výlučné pravomoci Sněmu EL patří mj.

 1. schvalování základní strategie EL k naplňování účelu, pro který byl EL založen
 2. schvalování stanov EL a jejich změn
 3. projednání a schválení výroční zprávy Rady o činnosti EL
 4. projednání a schválení výroční zprávy kontrolní komise EL o hospodaření EL
 5. projednání a schválení plánu práce EL pro následující rok
 6. projednání a schválení rozpočtu EL pro následující rok
 7. volba a odvolání členů Rady EL
 8. volba a odvolání členů Kontrolní komise EL
 9. schvalování jednacího řádu Sněmu EL a jeho změn
 10. určení výše pravidelných členských příspěvků, rozhodnutí o povinnosti zaplatit mimořádný členský příspěvek a stanovení jeho výše a rozhodnutí o zproštění povinnosti platit členský příspěvek
 11. rozhodování o přijetí člena působícího mimo území základní působnosti EL a o přijetí čestného člena
 12. rozhodování o odvolání proti zamítnutí přihlášky, proti rozhodnutí o vyloučení člena, a proti zamítnutí nároku člena kontrolní komise na úhradu výdajů v souvislosti s prací v kontrolní komisi
 13. schvalování dohody o majetkovém vypořádání člena při ukončení členství
 14. schvalování doporučení zástupcům EL v Euroregionu Elbe/Labe
 15. určení třetího voleného člena prezidia Euroregionu Elbe/Labe
 16. rozhodnutí o sloučení, rozdělení nebo likvidaci EL

Sněm EL se schází na pravidelném zasedání nejméně jednou do roka. Zasedání Sněmu EL svolává předseda EL nejméně 10 pracovních dnů předem odesláním písemné pozvánky. Zároveň s pozvánkou je rozeslán návrh programu jednání sněmu připravený Radou EL. Písemné podkladové materiály k jednotlivým bodům programu musí být rozeslány nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zasedání určeným v pozvánce.

Usnesení a dokumenty schválené Sněmem EL

© 2008 WebActive s.r.o.