Dotační programy
CZ > Dotační programy > Společný fond malých projektů v EEL 2014-2020

Společný fond malých projektů v EEL

Společný fond malých projektů

Společný fond malých projektů bude zaměřen především na realizaci aktivit v oblasti setkávání, takzvaných projektů „people-to-people“. Jeho cílem je další zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech oblastech společenského života.

Podporu mají získat právnické osoby veřejného a soukromého práva, zejména:

Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním projektovým partnerem ze saské části programového území a alespoň jedním projektovým partnerem z české části programového území. Zapojení třetích subjektů nepocházejících z programového území je možné v postavení účastníků.

 • Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • Vzdělávací instituce
 • Hospodářské a profesní svazy, komory
 • Nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podporovaná opatření jsou především:

 • Organizace a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží
 • Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí
 • Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků
 • Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti
 • Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce)
 • Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce
 • Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí

Předpoklady pro poskytnutí dotace:

 • Přeshraniční dopad – podporovány budou pouze projekty, v nichž čeští a němečtí projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizaci daného malého projektu
 • Společné plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových partnerů
 • Společná realizace – projektové aktivity musí být společně obsahově a časově provázány
 • Společný personál – němečtí a čeští projektoví partneři poskytnou personál pro plnění úkolů

Projekt musí splnit tři kritéria, aby mohl být podpořen. Musí být společně s projektovým partnerem plánován, realizován a musí mít společný personál.

Celkové náklady malého projektu nemohou překročit 30.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1.500 Euro, nebudou zohledňovány. Dotační sazba činní max. 85 % způsobilých celkových výdajů, avšak nanejvýš 15.000 Euro. Další podrobnosti naleznete v Realizačním dokumentu.

Zájemci vyplní formulář projektové žádosti, novinkou nového programu je online projektová žádost. Podrobnější informace k podání žádosti v adresáři postup při podání žádosti. Čeští a němečtí koordinátoři Euroregionu Elbe/Labe zpracují a posoudí došlé žádosti po obsahové a odborné stránce. O tom, které projekty splňují přeshraniční kritéria pro poskytnutí dotace a které nakonec získají finanční podporu, rozhoduje binacionálně obsazený Lokální řídící výbor (LŘV).

Termíny zasedání LŘV a odpovídající lhůty pro předkládání projektových žádostí naleznete zde.

Při zpracování žádosti je třeba dbát na to, že textové části se vyplňují dvojjazyčně (česky a německy). Upozorňujeme předem, že jazykové kvalitě obou verzí se bude věnovat zvýšená pozornost. Z logiky programu vyplývá, že žádost připravují oba koordinační partneři a tudíž již nebude tolerován překlad žádostí s hrubými jazykovými chybami. Po kompletním vyplnění formuláře podá žadatel, jeden vytištěný a jím podepsaný exemplář na sekretariát FSMP Euroregionu Labe. Kompletně vyplněná dvojjazyčná žádost v elektronické i tištěné podobě s datem a originálními podpisy a se všemi přílohami se podává na příslušném pracovišti projektového sekretariátu SFMP.

Žádost a přílohy je třeba dodat sešité s originálními podpisy v jedné složce (obálka nebo desky) nadepsané názvem a adresou žadatele, názvem fondu, názvem projektu, jménem a adresou správce fondu.

Opatření k zajištění publicity malých projektů s odkazem na spolufinancování ze SFMP:
Nositel projektu je povinen vhodným způsobem zveřejnit skutečnost, že projekt je spolufinancován z SFMP. Další informace k publicitě Vám dodáme, jakmile je budeme mít k dispozici.

Žadatelům jsou k dispozici příslušné koordinátorky SFMP (viz kontakt níže). Dohodněte si, prosím, individuální termín porady k získání potřebných informací o specifických požadavcích a celém řízení.

Celou realizací Společného fondu malých projektů jsou pověřeny projektové sekretariáty SFMP v pobočkách euroregionů.

Poučení o odvolání:


Místně příslušné projektové sekretariáty SFMP v Euroregionu Elbe/Labe jsou:


Pro saské žadatele


Pro české žadatele


Euroregion Elbe/Labe
Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V.
An der Kreuzkirche 6
D-01067 Dresden

Kontaktní osoby:

Viera Richter – projektová manažerka
E-mail: richter@elbelabe.eu

Tel.: +49 351 – 48 28 78 15

 

Hana Kosourová - projektová manažerka

E-mail: kosourova@elbelabe.eu

Tel.: +49 351 - 48 28 78 16

 


Euroregion Labe
Dobrovolný svazek obcí
Velká Hradební 8 (sídlo EL, adresa pro zasílání písemností)
Velká Hradební 2 (sídlo sekretariátu SFMP)
CZ – 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Rožánková – finanční manažerka
E-mail: jana.rozankova@euroregion-elbe-labe.eu

Milada Heinzlová – projektová manažerka
E-mail: milada.heinzlova@euroregion-elbe-labe.eu

Tel.: +420 411 198 002

DOWNLOADS:

Základní dokumenty

Podklady pro předložení žádosti a realizaci projektu

Podklady pro vyúčtování a vyplacení dotace

Odkaz na aktuální kurz CZK/EUR

Formuláře Závěrečné zprávy a žádosti o platbu žadatel nalezne přímo v on-line systému!

Všeobecné informace

Loga programu ke stažení

Loga jsou k dispozici i na tomto odkazu.

Loga Euroregionu Labe

Aktualizace k 8.11.2016

© 2008 WebActive s.r.o.