Dotační programy
CZ > Dotační programy > 2007-2013 Cíl 3 Společný fond malýc...

Společný fond malých projektů

V prosinci 2013 byla ukončena možnost žádat o dotaci ze Společného fondu malých projektů (SFMP).

Poté byly v období leden až červen 2014 ukončovány již v roce 2013 schválené projekty. Nositelé projektů předkládali svá vyúčtování do konce července 2014.

Koncem roku 2014 vydal EL informační brožuru o SFMP v EEL v období 2008-2014.

Původní informace:

Dotace SFMP mají za cíl vytvoření společného komunikačního a kooperačního prostoru, ve kterém se budou rozvíjet a prohloubovat především osobní kontakty ve všech oblastech veřejného života. Snahou je silnější identifikace obyvatelstva v jeho životním prostředí. V této souvislosti je přeshraniční práce s veřejností obzvlášť zajímavá pro zajištění kvalitnější výměny informací.

Podporu mají získat právnické osoby veřejného a soukromého práva, zejména:

· komunální samospráva
· obecně prospěšně organizace
· spolky, svazy, nadace
· církve
· vzdělávací zařízení.

Podporovaná opatření jsou především:

· organizování a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží
· vypracování a/nebo prohloubení průzkumů resp. společných konceptů
· soustřeďování informačního materiálu a zřizování informačních systémů pro společný příhraniční prostor
· vzdělávací opatření, praxe, výměnné projekty
· záměry práce s veřejností.

V porovnání s dosavadním programem Interreg III A 2000 - 2006 se nyní kladou vyšší nároky na spolupráci projektových partnerů: do budoucna získají dotaci pouze projekty, na kterých se aktivně podílejí partneři z obou stran hranice, jako např.

· společná příprava, resp. plánování projektu
· společná realizace projektu
· společný personál projektu
· společné financování projektu.

Projekt musí splnit minimálně dvě z těchto čtyř kritérií, aby mohl být podpořen. Jeden z kooperačních partnerů, tzv. lead partner, navíc převezme odpovědnost za realizaci společného projektu, pokud je projekt společně financován.

Celkové náklady malého projektu nemohou překročit 40.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1.500 Euro, nebudou zohledňovány. Dotační sazba činní 85% způsobilých celkových výdajů. Nejvyšší hranice pro dotaci činí 22.500 Euro v případě společného financování projektu. V případě malých projektů, které nejsou financovány společně s partnerem z dané sousední země, činí maximální hranice dotace 15.000 Euro. Společné financování znamená finanční podíl partnerů z obou stran hranice v poměru minimálně 70:30 způsobilých celkových výdajů.
Další podrobnosti naleznete v Realizačním dokumentu.

Zájemci vyplní formulář projektové žádosti a pošlou ho jak elektronicky tak v tištěné formě s originálními podpisy Euroregionu Elbe/Labe. Čeští a němečtí spolupracovníci Euroregionu Elbe/Labe zpracují a posoudí ve spolupráci s národními experty došlé žádosti po obsahové a odborné stránce. O tom, které projekty splňují kritéria Evropské unie pro poskytnutí dotace a které nakonec získají finanční podporu, rozhoduje binacionálně obsazený Lokální řídící výbor (LŘV). Další termíny zasedání LŘV a odpovídající lhůty pro předkládání projektových žádostí naleznete zde.

Při zpracování žádosti je třeba dbát na to, že textové části se vyplňují dvojjazyčně (česky a německy). Po kompletním vyplnění formuláře podá žadatel, popř. lead partner, jeden vytištěný a jím podepsaný exemplář na sekretariát Euroregionu.

Společně s projektovou žádostí je potřeba podat povinné přílohy, především Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat a Čestné prohlášení, dále volnou formou zpracované Zdůvodnění nákladů (podrobný rozpis nákladů uvedených v Žádosti), při společném financování potom Prohlášení kooperačních partnerů a Smlouvu o spolupráci.

Žádost a přílohy je třeba dodat sešité s originálními podpisy v jedné složce (obálka nebo desky) nadepsané názvem a adresou žadatele, názvem fondu, názvem projektu a jménem a adresou správce fondu.

Opatření k zajištění publicity malých projektů s odkazem na spolufinancování ze SFMP Ziel3/Cíl3:
Nositel projektu je povinen vhodným způsobem zveřejnit skutečnost, že projekt je spolufinancován z FMP Ziel 3/ Cíl 3. Toto může být uvedeno slovy nebo použitím loga programu (níže ke stažení). Dále je povinnost otisknout na veškeré vydávané materiály vlajku Evropské unie se sloganem (níže ke stažení), která ještě musí být nově doplněna slovním uvedením Evropská unie (nikoli ve zkratce EU). Povinnost slovního uvedení EVROPSKÁ UNIE vedle vlajky se sloganem se vztahuje na všechny projekty prokazatelně zrealizované po 8.6.2009. Další informace naleznete v přiloženém souboru ke stažení „Poučení o právních předpisech ES a o informačních a propagačních povinnostech“.

Další podklady pro žadatele: Soupiska vyúčtování, Žádost o platbu (odkaz na platný kurs CZK/€), Závěrečná zpráva, Upozornění k vyúčtování - aktuální (poslední aktualizace 17.12.2010)

Prosím, věnujte pozornost též Doplňujícím informacím, které jsou níže k dispozici ke stažení (Downloads).

Žadatelům jsou k dispozici příslušné koordinátorky SFMP (viz. kontakt níže). Dohodněte si, prosím, individuální termín porady k získání potřebných informací o specifických požadavcích a celém řízení.

Celou realizací Společného fondu malých projektů jsou pověřeny projektové sekretariáty SFMP v pobočkách Euroregionů.

Místně příslušné projektové sekretariáty SFMP v Euroregionu Elbe/Labe jsou:

Pro saské žadatele:

Pro české žadatele:

Euroregion Elbe/Labe
Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V.
An der Kreuzkirche 6
D-01067 Drážďany

Kontaktní osoba: Viera Richter - projektová manažerka

Tel.: 0049 351 - 48 28 78 15
E-mail: viera.richter(zavináč)euroregion-elbe-labe.eu

Euroregion Elbe/Labe
Svazek obcí
Euroregion Labe
Velká Hradební 2
CZ – 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Rožánková
- manažerka SFMP
Tel.: 475 221 564
E-mail: jana.rozankova(zavináč)euroregion-elbe-labe.eu

DOWNLOADS:

Základní dokumenty

Podklady pro předložení žádosti a realizaci projektu

Podklady pro vyúčtování a vyplacení dotace

Všeobecné informace 

Loga Programu ke stažení:

Různé velikosti a formáty log naleznete také na odkazu zde.

Loga Euroregionu Labe ke stažení:

Vlajky EU jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách EU.

© 2008 WebActive s.r.o.