Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Příprava výstavby vysokorychlostního železničního spojení z Prahy do Drážďan je rychle se rozvíjející mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno mnoho odborníků rozmanitých profesí z různých organizací, kteří svým dílem profesních znalostí přispívají k úspěchu náročného projektu.

Projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Tento program je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj. Lídrem projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, českými partnery jsou Česká geologická služba (ČGS) a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), partnery ze Saska jsou Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (SMWA) a Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG).


Tento projekt má za cíl zintenzivnit a prohloubit spolupráci institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi státy ležícími na obou stranách Krušných hor, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať z Drážďan přes Ústí nad Labem do Prahy. Projekt je rozdělen na tři tematické okruhy.


Zpracování dopravní a socio-ekonomické části projektu, je úkolem SŽDC, SMWA a UJEP, přičemž obě tyto části projektu jsou zaměřeny zejména na získání informací z odborných analýz důležitých pro rozhodování institucí v obou zemích při plánování rozvoje dopravy a občanské vybavenosti, prohloubení znalostí místních poměrů a potřeb občanů v sociální a ekonomické oblasti a návrhy přínosů kvalitní a moderní dopravy. SŽDC a SMWA se ve své činnosti zaměří mimo jiné na posouzení stávajícího stavu dopravní infrastruktury, identifikaci dopravního zatížení, dále identifikaci nových investic a úzkých hrdel a dopravních efektů.


Dalším z úkolů projektu je provést analýzu efektu vysokorychlostního spojení (VRT) na potenciál a atraktivitu regionu a popsat očekávání regionálních aktérů a plánovaná opatření na podporu zvýšení efektu VRT pro regionální rozvoj. Analyzován bude i vliv VRT na možnou proměnu hodnoty nemovitostí a pozemků v regionu Ústí nad Labem. UJEP, ve spolupráci se SMWA, je zodpovědná právě za zhodnocení možných sociálních a ekonomických dopadů výstavby pro území Ústeckého kraje a Saska. Výstavba vysokorychlostního železničního koridoru je významnou investiční akcí státu, která má nezanedbatelné environmentální, ekonomické, ale i sociální důsledky.


Třetím pilířem projektu je geologická část, jejímž cílem je odborné posouzení geologické stavby území, kudy vysokorychlostní trať povede, včetně geologického 3D modelu zkoumaného území.
Společným úkolem geologů je vypracování digitální přeshraniční geologické mapy, geologický a geofyzikální průzkum. Odborníci věnují také velkou pozornost oblasti ochrany vodních zdrojů v oblasti výstavby budoucího přeshraničního tunelu.
Pracovníci ČGS ve spolupráci s kolegy z LfULG se mimo jiné věnují průzkumu Českého středohoří, který bude velmi důležitý pro přípravu úseku VRT Ústí n. L. – Praha. Pro České středohoří jsou typické kuželovité tvary kopců, které jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vynesla vyvřeliny čedičového typu do tvaru kup a příkrovů a představuje tak velmi složitý terén pro vedení VRT. Geologický průzkum bude dokončen na začátku roku 2020 a přinese velmi důležité vstupy pro podrobný technický návrh vedení trasy.

images/20180314_SZDC_Mezinarodni-spoluprace-na-priprave-VRT-Praha-Dresden_OK.doc

© 2008 WebActive s.r.o.