Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49] 

( 17.02.2017 )
V programu Interreg VA ČR-Sasko je možné stále předkládat žádosti v následujících prioritách.Více...
( 13.02.2017 )
Jednatelství EEL v Drážďanech nabízí práci projektové koordinátorky.Více...
( 13.02.2017 )
Dne 9. 2. 2017 se uskutečnil v Bruselu workshop na téma přeshraniční projekty People-to-people-Projekty (P2P). Cílovou skupinou byli především pracovníci Komise EU. Cílem workshopu bylo informovat o záměru, obsahu a významu P2P a zároveň s předstihem diskutovat o nastávající plánovací periodě po roce 2021 a možnostech vhodného uspořádání P2P.

V rámci přeshraniční spolupráce v EU představují P2P často realizované pomocí Fondů malých projektů (FMP) jeden z nejúspěšnějších instrumentů. V posledních letech bylo realizováno tímto způsobem tisíce malých projektů. Výsledkem projektů bylo přeshraniční setkávání lidí a rozmanité impulsy v příhraničních regionech.

Přesto se stále znovu ozývají hlasy, které zpochybňují P2P a jejich přínos v Evropě. Některé z těchto hlasů vychází přímo z Komise EU. Workshop pro úředníky Evropské Komise, kteří jsou odpovědni z programy INTERREG, měl zprostředkovat na jedné straně důležitost a úspěchy FMP na straně druhé přispět k otevřené diskusi o konkrétním fungování FMP po roce 2020.Více...
( 27.01.2017 )
Tímto společným veřejným prohlášením vyjadřují členové Euroregionu Elbe/Labe svou hlubokou nespokojenost s praktickou realizací podpůrného programu INTERREG-V-A v rámci Programu spolupráce Sasko-Česká republika 2014-2020.
Příliš mnoho finančních prostředků tohoto programu je vynakládáno na projekty, jejichž přínos k přeshraniční spolupráci a udržitelnému rozvoji příhraničního regionu je velice malý. To je o to politováníhodnější, že již beztak finančně značně omezené programy INTERREG-A jsou jedinými možnostmi podpory právě těchto konkrétních cílů. Toto z větší části chybné využití prostředků vede ve výsledku k tomu, že už téměř nezbývají finanční prostředky na skutečnou přeshraniční spolupráci a řešení specifických problémů příhraničního regionu.
Hlavní důvody tohoto chybného vývoje nastíníme níže, společně s konkrétními požadavky a návrhy do dalšího dotačního období.Více...
( 27.01.2017 )
Přihlášky do 15. února 2017

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Evropskou akademií Berlín a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Hanns-Seidel-Stiftung otevírá osmý ročník česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP). Přihlašování je možné do 15. února 2017.
Program je určen mladé generaci Čechů a Němců, kteří mají zájem o diskuzi nad současnými otázkami v česko-německém kontextu. Letošní téma zní: solidarita, stabilita a bezpečnost v postfaktické době. Další informace naleznete zde: http://www.amo.cz/cs/cesko-nemecky-program-pro-mlade-profesionaly/prihlaste-se-do-8-rocniku-cesko-nemeckeho-programu-pro-mlade-profesionaly/Více...
( 23.01.2017 )
Přihlášky do 01. března 2017

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci řídících pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.Více...
( 23.01.2017 )
Ve dnech 29. a 30. ledna 2017 se uskuteční série akcí k připomenutí dvacátého výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Vyvrcholením dvoudenního programu bude Jubilejní konference za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, která se uskuteční 30. ledna od 9:00 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Na konferenci naváže slavnostní večer s koncertem v pražském Karolinu a součástí reflexe u příležitosti 20 let podepsání deklarace bude i evaluace mezivládního strategického dialogu probíhajícího od předloňského roku.

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji uzavřela některé sporné otázky v česko-německých vztazích pocházející z minulosti a současně otevřela prostor k prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot. Tento dokument byl slavnostně podepsán v Praze dne 21. ledna 1997 tehdejším českým ministerským předsedou Václavem Klausem a německým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem a ministry zahraničních věcí obou zemí – Josefem Zieliencem a Klausem Kinkelem. Obě vlády jejím podpisem prohlásily, že své budoucí vztahy nebudou zatěžovat politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.
Deklarace zároveň vedla o rok později ke vzniku Česko-německého fondu budoucnosti a Českoněmeckého diskusního fóra, které dlouhodobě podporují dialog a spolupráci obou zemí.Více...
( 23.01.2017 )
Jako „skvělou zprávu pro všechny, komu leží česko-německé vztahy na srdci“ vnímá Česko-německý fond budoucnosti dohodu obou zemí o prodloužení jeho činnosti. „Pro lidi z obou stran hranic tak bude i nadále snazší k sobě nacházet cestu“, vítá dohodu Tomáš Jelínek, ředitel fondu.

Šéfové obou vlád, Bohuslav Sobotka a Angela Merkelová, oznámili v pátek prodloužení činnosti fondu u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Na základě deklarace byl Fond budoucnosti založen 29. 12. 1997. Jeho činnost byla nejprve plánována na deset let. V roce 2007 se vlády obou zemí dohodly na jeho pokračování o dalších deset let.
Od svého založení v roce 1998 poskytl Fond budoucnosti přibližně 54 milionů eur na 9 500 česko-německých projektů. „Nadále se chceme zaměřit především na setkávání mladých lidí, kulturní výměnu a co nejširší dialog občanských společností obou zemí,“ uvádí Tomáš Jelínek. „Kromě toho budeme také našimi projektovými výzvami i v budoucnu reagovat na aktuální výzvy dotýkající se obou zemí.“ V roce 2017 bylo vyhlášeno Téma roku „podpora.mediální.kompetence“.Více...
( 23.01.2017 )
Ve čtvrtek 19. 1. 2017 přijal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček představitele Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Labe. Euroregiony, které letos oslaví 25 let od založení, se významně podílejí na projektové spolupráci mezi Ústeckým krajem a sousedním Saskem. Zástupci euroregionů informovali hejtmana o své práci a vysoce ocenili profesionální, zodpovědnou a obětavou práci pracovníků Krajského úřadu v komisích.
Ocenili také pomoc kraje při překonání obtíží vzniklých opožděným zahájením nového programu na podporu přeshraniční spolupráce. Euroregiony jsou významnými členy Monitorovacího výboru, kde se rozhoduje o velkých projektech a samy spravují a administrují Fond malých projektů. Díky nim do kraje přichází nezanedbatelné množství prostředků a euroregiony realizují každodenní přeshraniční spolupráci a propagaci kraje, čehož si vedení kraje cení. Zdeněk Matouš, krajský radní pro oblast cestovního ruchu, též připomněl velké společné projekty. Financování euroregionů je zajištěno právě z administrativy Fondu malých projektů a dále ze členských příspěvků. Nesoustavnost a výpadky při zahajování nových programů vedlo v minulém období k ohrožení činnosti euroregionů a propouštění zkušených pracovníků. Díky podpoře kraje byla tato situace vyřešena, ale do budoucna by mělo být přijato takové systémové opatření, aby podpora práce euroregionů byla soustavná, což je významné pro zachování možnosti kontinuálního řízení společných projektů. Vzhledem ke zkušenostem euroregionů a jejich vybavení byla dohodnuta i jejich účast v Komisi pro zahraniční vztahy kraje.
Jednání se zúčastnili za Euroregion Krušnohoří Jiří Hlinka, předseda, František Bína, jednatel a Petr Pípal, předseda Komise pro dopravu v Euroregionu Krušnohoří, starosta Dubí. Za Euroregion Labe pak Petr Medáček, 1. výkonný místopředseda a starosta Budyně nad Ohří a Vladimír Lipský, ředitel a Petr Pípal, protože Dubí je členem v obou euroregionech.Více...
( 18.01.2017 )
Collegium Bohemicum, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.