Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Workshop přeshraniční projekty People-to-people-Projekty

Workshop přeshraniční projekty People-to-people-Projekty

Dne 9. 2. 2017 se uskutečnil v Bruselu workshop na téma přeshraniční projekty People-to-people-Projekty (P2P). Cílovou skupinou byli především pracovníci Komise EU. Cílem workshopu bylo informovat o záměru, obsahu a významu P2P a zároveň s předstihem diskutovat o nastávající plánovací periodě po roce 2021 a možnostech vhodného uspořádání P2P.

V rámci přeshraniční spolupráce v EU představují P2P často realizované pomocí Fondů malých projektů (FMP) jeden z nejúspěšnějších instrumentů. V posledních letech bylo realizováno tímto způsobem tisíce malých projektů. Výsledkem projektů bylo přeshraniční setkávání lidí a rozmanité impulsy v příhraničních regionech.

Přesto se stále znovu ozývají hlasy, které zpochybňují P2P a jejich přínos v Evropě. Některé z těchto hlasů vychází přímo z Komise EU. Workshop pro úředníky Evropské Komise, kteří jsou odpovědni z programy INTERREG, měl zprostředkovat na jedné straně důležitost a úspěchy FMP na straně druhé přispět k otevřené diskusi o konkrétním fungování FMP po roce 2020.

Workshop organizovali jednatelé Euroregionů Elbe/Labe, Rüdiger Kubsch, a Pro Europa Viadrina, Toralf Schiwietz, v úzké spolupráci dalších euroregionů a Asociace evropských hraničních regionů (AGEG). Přítomni byli i zástupci Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa (CZ), Euroregionu Beskydy (PL) a Regionu Žilina (SK). Místem konání byla kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Bruselu.

Po krátkém úvodu do struktury, úkolů a způsobu práce euroregionů představil Toralf Schiwietz řadu projektů P2P z různých euroregionů, kterou demonstroval širokou rozmanitost témat, jimž se P2P věnují. Shrnul to do hesel „Empowerment, Continuity and Creativity“. Všem projektům je společný jejich vysoký příspěvek ke spolupráci v Evropě.

Následně vysvětlil detailně Rüdiger Kubsch podporu P2P za pomoci projektu FMP schváleného v rámci programu Interreg pro Euroregion Elbe/Labe. Toralf Schiwietz představil možné modely fungování. Euroregiony preferují systém FMP, který probíhá na česko-německé hranici.

Zástupci Evropské Komise živě diskutovali o všech tématech. Intenzivně se řešila problematika měřitelnosti výsledků P2P. Indikátory jako počet účastníků nebo počet zúčastněných institucí, které se nejčastěji uvádí, nejsou dostatečnými prostředky. Podobně je tomu i u Programu Erasmus. Výsledky těchto měkkých opatření však nejsou měřitelné. Ještě hůře když si máme vzít jako měřítko nárůst zaměstnanosti. Je tedy nutné hledat jiné veličiny, které lepe popíší úspěch P2P a jejich efekt pro pohraničí.
Euroregiony upozornily, že spatřují dvě hlavní překážky pro P2P. Za prvé je to nutnost předfinancování projektů a za druhé je to byrokratická zátěž. Tyto ale i další překážky byly identifikovány. Existuje tedy naděje, že při přípravách nových programů po roce 2020 budou tyto připomínky zohledněny. K tomu je také třeba výrazné aktivity ze strany ostatních euroregionů a AGEG.

© 2008 WebActive s.r.o.